Bất cứ khi nào bạn mua hoặc bán tài sản, có hai nhóm người bạn sẽ cần phải làm việc chặt chẽ với; các đại lý bất động sản và luật sư.

Tận dụng tối đa các đại lý bất động sản
Đại lý bất động sản được trả tiền để hành động thay mặt cho người bán. Tuy nhiên, mặc dù điều này là quan trọng để thử và xây dựng một mối quan hệ với các đại lý bất động sản và làm cho họ làm việc cho bạn quá.

Làm việc với các đại lý bất động sản
Làm việc với các đại lý bất động sản

Details