Quyền từ chối đầu tiên trong bất động sản là việc cung cấp một thỏa thuận hoặc hợp đồng cho phép một bên có khả năng quan tâm đến quyền mua tài sản trước khi người bán thương lượng các ưu đãi khác. Quy định này thường được đưa ra trước khi người bán đặt tài sản để bán.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về quyền từ chối là gì và nó hoạt động như thế nào trong bất động sản.

Details